-A A A+

ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน
ชุดลดน้ำหนัก ชุดกระชับสัดส่วน

การรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าและการคืนสินค้า
สินค้าสามารถคืนได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าอันมีสาเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
* กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต เช่น การตัดเย็บ ONAMI Thailand จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าทำการคืนสินค้าพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น
* กรณีลูกค้าแพ้สินค้า ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ลูกค้า โดยขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ในกรณีที่ลูกค้าจะต้องทำการคืนสินค้าพร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์และส่งคืนสินค้ามายังบริษัทฯ ก่อนเท่านั้น

หมายเหตุ
* การคืนสินค้า : ลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์ โดยแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมกับสินค้า โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 3 วันทำการ และในการส่งคืนสินค้าทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ นับจากวันที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
* การคืนเงิน : กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ผ่านบัตรเครดิต กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ONAMI Thailand จะทำการคืนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
* ONAMI Thailand แนะนำให้ลูกค้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนทำการคืนสินค้าใด ๆ โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า เบอร์โทร 02-351-8075 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.